Algemene voorwaarden

Open in pdf

1. Toepasselijkheid

1.1

Alle overeenkomsten tussen UITGEVERIJ NOORDZEE enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van UITGEVERIJ NOORDZEE of met wie UITGEVERIJ NOORDZEE een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (hierna: klant) anderzijds, en alle door UITGEVERIJ NOORDZEE aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij UITGEVERIJ NOORDZEE geplaatste

bestellingen, worden beheerst door deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna:

algemene voorwaarden).

1.2

Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in artikel

1.4, slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze afwijking, behoudens artikel 1.4, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

1.4

Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van UITGEVERIJ NOORDZEE aan de klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

2. Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1

De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: bestelling) door UITGEVERIJ NOORDZEE geschiedt schriftelijk of doordat UITGEVERIJ NOORDZEE met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan UITGEVERIJ NOORDZEE verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door UITGEVERIJ NOORDZEE van deze bestelling.

2.2

UITGEVERIJ NOORDZEE heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is UITGEVERIJ NOORDZEE gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval UITGEVERIJ NOORDZEE niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

2.3

Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan UITGEVERIJ NOORDZEE worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door UITGEVERIJ NOORDZEE uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Uitvoering van overeenkomsten

3.1

Door UITGEVERIJ NOORDZEE opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient UITGEVERIJ NOORDZEE schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

3.2

De klant verleent hierbij toestemming aan UITGEVERIJ NOORDZEE om, indien UITGEVERIJ NOORDZEE dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

3.3

Voor zover een met een klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op de levering van boeken, geldt dat partijen gehouden zijn tot naleving van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur. De klant garandeert jegens UITGEVERIJ NOORDZEE dat zij genoemde regelgeving zal nakomen en vrijwaart UITGEVERIJ NOORDZEE van enige vordering van enige partij ter zake.

3.4

Voor zover UITGEVERIJ NOORDZEE, in verband met de uitvoering van overeenkomsten met de klant, overeenkomsten met derden sluit en daarbij gebonden is aan artikel 13.4 van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie inzake meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal, geldt ook in de overeenkomst tussen UITGEVERIJ NOORDZEE en de klant dat meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal

zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

- oplage tot 20.000 eenheden: 10%

- oplage van 20.000 en meer: 5%

Het meerdere of het mindere geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

4. Betaling en facturering

4.1

Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door UITGEVERIJ NOORDZEE aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting,inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de klant een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop UITGEVERIJ NOORDZEE met de uitvoering van een bestelling begint.

4.2

Alle prijzen van UITGEVERIJ NOORDZEE zijn uitgedrukt in euro's en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door UITGEVERIJ NOORDZEE geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van UITGEVERIJ NOORDZEE van invloed zijn, kan UITGEVERIJ NOORDZEE doorberekenen aan de klant.

4.3

Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van UITGEVERIJ NOORDZEE op de klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

4.4

Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is UITGEVERIJ NOORDZEE gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2%. Daarnaast is UITGEVERIJ NOORDZEE gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. Deze

incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien verstande dat het UITGEVERIJ NOORDZEE vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en met dien verstande dat de door de klant te betalen incassokosten beperkt zijn tot de bedragen genoemd in artikel 2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf. Tussentijds aan de klant toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

4.5

UITGEVERIJ NOORDZEE is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

4.6

Door UITGEVERIJ NOORDZEE verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, UITGEVERIJ NOORDZEE het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

4.7

Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere), onverminderd artikel 6.2.

4.8

UITGEVERIJ NOORDZEE behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

5. Levering en risico

5.1

Goederen worden door UITGEVERIJ NOORDZEE geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan UITGEVERIJ NOORDZEE opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant. Tenzij anders vermeldt.

5.2

De door UITGEVERIJ NOORDZEE aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen en diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico.

5.3

De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door UITGEVERIJ NOORDZEE aan hem is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij UITGEVERIJ NOORDZEE niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Ook reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van ontvangst hiervan schriftelijk bij UITGEVERIJ NOORDZEE worden ingediend. Na verloop van de

bovengenoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake verwerkt. De termijn genoemd in artikel 7:23 lid 2 BW bedraagt in afwijking van genoemd artikel twee (2) maanden.

5.4

Mocht de klant goederen niet of niet tijdig van UITGEVERIJ NOORDZEE afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. UITGEVERIJ NOORDZEE is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

6.1

UITGEVERIJ NOORDZEE behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde goederen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens UITGEVERIJ NOORDZEE, daaronder mede begrepen de koopsom, rente en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst en alle overige vorderingen van UITGEVERIJ NOORDZEE bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

6.2

Iedere betaling die van de klant wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die vorderingen welke UITGEVERIJ NOORDZEE op de klant mocht hebben ten aanzien van welke UITGEVERIJ NOORDZEE in artikel 6.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 4.7.

6.3

Voordat het eigendom van de goederen op de klant is overgegaan, is de klant niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de goederen te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op klant is overgegaan, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

6.4

Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op de klant is overgegaan, zal de klant UITGEVERIJ NOORDZEE onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de klant de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van UITGEVERIJ NOORDZEE.

6.5

Indien UITGEVERIJ NOORDZEE jegens de klant een beroep doet op artikel 7:39 BW, zijn de artikelen 7:40 tot en met 7:44 BW niet van toepassing.

7. Intellectuele eigendom

7.1

De klant ontvangt met betrekking tot door UITGEVERIJ NOORDZEE geleverde goederen of diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, ter zake van of met betrekking tot de door UITGEVERIJ NOORDZEE geleverde

diensten en zaken komen uitsluitend toe aan UITGEVERIJ NOORDZEE of aan derden van wie UITGEVERIJ NOORDZEE die rechten in licentie heeft verkregen.

7.2

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten

overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 7.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de UITGEVERIJ NOORDZEE overigens toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding.

7.3

Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of(handels)namen van UITGEVERIJ NOORDZEE of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

8. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

8.1

De aansprakelijkheid van UITGEVERIJ NOORDZEE is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van UITGEVERIJ NOORDZEE wordt uitbetaald,vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van UITGEVERIJ NOORDZEE komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

8.2

Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 8.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van UITGEVERIJ NOORDZEE beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 25.000

(vijfentwintig duizend euro).

8.3

De klant vrijwaart UITGEVERIJ NOORDZEE voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen UITGEVERIJ NOORDZEE en de klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

8.4

Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens UITGEVERIJ NOORDZEE, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door UITGEVERIJ NOORDZEE, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van UITGEVERIJ NOORDZEE, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

8.5

De in artikel 8.4 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens UITGEVERIJ NOORDZEE.

8.6

Indien UITGEVERIJ NOORDZEE door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de

klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als UITGEVERIJ NOORDZEE als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8.7

Onder overmacht van UITGEVERIJ NOORDZEE wordt verstaan elke van de wil van UITGEVERIJ NOORDZEE onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van UITGEVERIJ NOORDZEE kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derde. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

9. Beëindiging van overeenkomsten

9.1

Mocht de klant om welke reden dan ook besluiten een lopende met UITGEVERIJ NOORDZEE voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging te geschieden door schriftelijke opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) kalendermaanden. Gedurende de opzegtermijn dient de klant UITGEVERIJ NOORDZEE in staat te stellen een omzet te verwezenlijken gelijk aan het bedrag dat in de zes (6) maanden direct voorafgaand aan de opzegging door UITGEVERIJ NOORDZEE aan de klant is gefactureerd of, indien de overeenkomst korter heeft geduurd dan zes (6) maanden, een vergoeding gelijk aan zes (6) maal het gemiddelde door UITGEVERIJ NOORDZEE aan de klant per maand gefactureerde bedrag gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door de klant tussentijds niet worden beëindigd.

9.2

UITGEVERIJ NOORDZEE is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van UITGEVERIJ NOORDZEE.

9.3

Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met UITGEVERIJ NOORDZEE voortvloeit (waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten bedoeld in artikel 9.1), dan is de klant in verzuim en is UITGEVERIJ NOORDZEE gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: A. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of B. de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de andere rechten van UITGEVERIJ NOORDZEE en zonder dat UITGEVERIJ NOORDZEE tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.4

Indien UITGEVERIJ NOORDZEE gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.3, is UITGEVERIJ NOORDZEE bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

9.5

In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de klant of indien de klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de klant verplicht UITGEVERIJ NOORDZEE hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van UITGEVERIJ NOORDZEE op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de klant zijn ontbonden, tenzij UITGEVERIJ NOORDZEE de klant mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval UITGEVERIJ NOORDZEE zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd de andere rechten en zonder dat UITGEVERIJ NOORDZEE tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.6

In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en UITGEVERIJ NOORDZEE eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

10. Slotbepalingen

10.1

Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

10.2

Het is UITGEVERIJ NOORDZEE toegestaan de in enige overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen,waartoe de klant reeds nu voor alsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met UITGEVERIJ NOORDZEE niet dan na schriftelijke toestemming van UITGEVERIJ NOORDZEE aan derden overdragen.

10.3

De gehele rechtsrelatie tussen UITGEVERIJ NOORDZEE en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, alle door UITGEVERIJ NOORDZEE gesloten overeenkomsten en alle bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

10.4

Alle geschillen tussen UITGEVERIJ NOORDZEE en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Woerden.

11. Digitale producten

11.1

De (intellectuele eigendoms)rechten op door UITGEVERIJ NOORDZEE aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of andere digitale producten (hierna: Digitale producten) verblijven volledig aan UITGEVERIJ NOORDZEE. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicenseerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

11.2

Het is UITGEVERIJ NOORDZEE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien UITGEVERIJ NOORDZEE door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11.3

Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 11.1 beschreven licentie te buiten gaan.

11.4

Het is UITGEVERIJ NOORDZEE toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

11.5

Indien de klant met toestemming van UITGEVERIJ NOORDZEE Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 11 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door UITGEVERIJ NOORDZEE zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan UITGEVERIJ NOORDZEE bewijzen.